Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

elektronického obchodu floor.cz

 

AFICCO s.r.o.

se sídlem: Rašínova 10, 60200 Brno

identifikační číslo: 04645812

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese floor.cz     

1.     Objednávky a uzavření smlouvy

Objednávky od zákazníků akceptujeme pouze v písemné formě pošta, e-mail, www, abychom vyloučili případné nejasnosti v dodávkách zboží.

Na objednávku prosíme uvést název výrobku, požadované množství a způsob přepravy, místo dodání, fakturační adresu a telefonický kontakt.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze je uzavřena až samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení o přijetí Vaší objednávky je však pouze informativního charakteru.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

Platební podmínky

a) Kupující zaplatí kupní cenu (dle cenové kalkulace v potvrzení objednávky) podle rozsahu objednávky:
platba předem do výše vystavené zálohové faktury se splatností nejpozději v den uvedený ve faktuře
• na dobírku
• v hotovosti při osobním odběru

b) Prodávají je oprávněn požadovat složení zálohy na budoucí plnění, a to do výše 100% z hodnoty plnění.

c) Právo na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu po předání zboží kupujícímu, popř. veřejnému dopravci.

 

Vlastnické právo

Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až po úplném zaplacení celkové ceny dodaného zboží. V případě, že kupující nezaplatí odebrané zboží včas a řádně, má prodávající výrobce nárok požadovat vrácení dodaného zboží včetně vratného obalu.

 

Odpovědnost za vady zboží, reklamace

a) Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době a dále se zavazuje, že dodané zboží si zachová po stanovenou dobu smluvené vlastnosti, jinak vlastnosti obvyklé. Lhůta dle ust. § 428 odst. 1 písm. c) a záruční doba činí 24 měsíců od data přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.


b) Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka ze jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi (např. neodbornou manipulací, nevhodným skladováním výrobků, atd.) a nezpůsobil je prodávající. Záruka za jakost zaniká zpracováním zboží ve výrobě kupujícího.

c) Kupující je povinen prohlédnou zboží podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží, nejpozději však do 48 hodin. Jestliže kupující zboží neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

d) Reklamaci vad zboží, včetně předložení reklamovaného zboží je třeba uplatnit v sídle prodávajícího. V případě, že nebude kupující schopen předložit zboží v sídle prodávajícího je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na náklady spojené s cestou prodávajícího do místa, kde se reklamované zboží nachází k posouzení reklamace. Nebude-li záloha na náklady uhrazena, není prodávající povinen řešit reklamaci mimo své sídlo.

e) Je-li dodání zboží s vadami, může kupující požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné, požadovat přiměřenou slevu.

f) Rozdílné zbarvení dílů z masivního dřeva je přirozená vlastnost dřeva a není důvodem k reklamaci.

 

Smluvní pokuty

a) V případě, že kupující odmítne nebo jiným způsobem znemožní prodávajícímu splnit dodávku zboží, včetně stornování objednaného zboží v průběhu vlastní výroby, uhradí prodávajícímu pokutu ve výši 10% z ceny zboží u dodávky standardních formátů. V případě přesných formátů a dvířek uhradí pokutu v celkové výši dle rozpracovanosti zboží v den stornování objednávky. Jako podklad ke stanovení hodnoty rozpracovanosti slouží výrobní a kontrolní dokumentace prodávajícího.

b) V případě, že kupující neodebere zboží do 7 kalendářních dnů poté, co obdržel termínované písemné vyzvání k odvozu zboží, uhradí prodávajícímu navíc pokutu ve výši 10% z ceny neodebraného zboží.

c) V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

 

Doprava zboží

Objednané zboží je dle dohody z kupujícím dodáno na adresu odběratele přepravní službou, popř. je možný osobní odběr. Při přepravě zboží přepravní službou je zboží řádně baleno do folie a vlnité lepenky tak, aby nedošlo k jeho poškození. Cenu dopravy přepravní služby po ČR si hradí kupující samostatně dle platných ceníků přepravních služeb.